Verwerkersovereenkomst

Verwerkersovereenkomst | INTERSTELLAR SPORTS  B.V.

Deze verwerkersovereenkomst maakt integraal en onlosmakelijk onderdeel uit van de

Samenwerkingsovereenkomst. Op deze verwerkersovereenkomst zijn derhalve ook de algemene

voorwaarden van INTERSTELLAR SPORTS  B.V. van toepassing.

De Gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om onderstaande overeenkomst met betrekking

tot de verwerking van persoonsgegevens aan te gaan met INTERSTELLAR SPORTS  BV tijdens de start van de

samenwerking. Bij reeds lopende samenwerkingen willen wij ervan uitgaan dat men akkoord is

met de verwerkersovereenkomst. Indien dit niet het geval is, dan vernemen wij dit graag uiterlijk

voor 31 augustus a.s. via de mail: info@csharpsports.com

DE PARTIJEN

 

– Gebruiker, de natuurlijke- of rechtspersoon, handelend in uitoefening van beroep op bedrijf, met

wie INTERSTELLAR SPORTS  BV een Overeenkomst heeft gesloten (Verwerkingsverantwoordelijke),

en

– INTERSTELLAR SPORTS  BV, statutair gevestigd te Amersfoort en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 63144220 (Verwerker), hierna afzonderlijk te noemen als Partij en gezamenlijk te noemen

als Partijen, IN AANMERKING NEMENDE DAT:

 • Verwerker diensten levert (een management informatie systeem voor sportorganisaties, een spelersvolgsysteem, alsmede een digitale voetbalmethodiek), hierna te noemen: “de Diensten”;
 • Verwerkingsverantwoordelijke gebruik wil maken van de diensten van Verwerker, waarbij

Verwerker ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke bepaalde persoonsgegevens

zal verwerken;

 • Verwerkersverantwoordelijke wordt aangemerkt als verwerkersverantwoordelijke in de zin van

de privacywetgeving, of in voorkomende gevallen als verwerker in de zin van de privacywetgeving,

in welk geval de Verwerker de rol van sub-verwerker vervult;

 • Partijen, mede gelet op het vereiste uit de privacywetgeving, hun rechten en plichten schriftelijk

wensen vast te leggen in deze verwerkersovereenkomst;

 • waar in deze verwerkersovereenkomst termen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming

(AVG) worden genoemd, hiermee de corresponderende termen uit de AVG worden bedoeld;

 

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

 

Artikel 1. Algemeen

 

 • Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden uit deze verwerkersovereenkomst in opdracht

van Verwerkersverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend

plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald, en uitsluitend op basis

van instructies van Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker

schriftelijk op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in de

Overeenkomst, Privacyverklaring of deze verwerkersovereenkomst zijn genoemd.

 • Verwerker zal in het kader van de Overeenkomst alle persoonsgegevens verwerken,

die bij het gebruik van de Diensten kunnen worden opgeslagen. Het betreft de

volgende soorten persoonsgegevens:

 1. i) Voor- en achternaam;
 2. ii) E-mailadres;

iii) Telefoonnummer(s) van de Gebruiker;

 1. iv) IP-Adres;
 2. v) (Bank)rekeningnummer;
 3. vi) naam van de sportvereniging;

vii) leeftijd.

 • Verwerker heeft géén zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van

persoonsgegevens. Verwerker neemt géén zelfstandige beslissingen over ontvangst en gebruik

van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag.

 

Artikel 2. Verdeling van verantwoordelijkheid

2.1 De toegestane verwerkingen zullen onder controle van Verwerker worden uitgevoerd binnen

een (semi)geautomatiseerde omgeving.

2.2 Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze

verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de schriftelijke instructies van Verwerkersverantwoordelijke

en onder uitdrukkelijke (eind) verantwoordelijkheid van Verwerkersverantwoordelijke.

2.3 Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen (maar

niet beperkt tot) de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkersverantwoordelijke,               verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkersverantwoordelijke aan Verwerker zijn

gemeld en/of verwerkingen door derden die zijn ingeschakeld door de Verwerkersverantwoordelijke,

is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen

rust bij de Verwerkersverantwoordelijke.

2.4 Verwerkersverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de

verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze verwerkersovereenkomst, niet

onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden, en vrijwaart Verwerker tegen

alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.

2.5 In het geval dat voor een nieuwe verwerking onder deze verwerkersovereenkomst een

gegevensbeschermingseffectbeoordeling of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder

verplicht is, zal Verwerker, voor zover dat binnen haar macht ligt, hieraan meewerken. Verwerker kan

hiervoor redelijke kosten in rekening brengen bij Verwerkersverantwoordelijke.

2.6 Verwerker zal, indien wettelijk verplicht en noodzakelijk, meewerken aan een eventueel onderzoek

door de Autoriteit Persoonsgegevens naar een verwerking onder deze verwerkersovereenkomst.

Verwerker kan hiervoor redelijke kosten in rekening brengen bij Verwerkersverantwoordelijke.

2.7 De verplichtingen van Verwerker die uit deze verwerkersovereenkomst voortvloeien,

gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van

Verwerker, waaronder in ieder geval de werknemers van Verwerker worden verstaan.

 

Artikel 3. Beveiliging 

3.1 Verwerker zal zich inspannen om passende technische en organisatorische maatregelen

nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies

of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting,

wijziging of verstrekking van persoonsgegevens). De door Verwerker getroffen maatregelen zijn

door Verwerker gepubliceerd in de Privacyverklaring op de website van Verwerker. Deze maatregelen

worden door beide Partijen als passend beschouwd en Partijen zijn het erover eens dat deze een passend beschermingsniveau garanderen.

3.2 Vanwege de aard van het internet en technologie garandeert Verwerker niet dat de Beveiligings- maatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn.

 

Artikel 4. Sub-verwerkers

4.1 Verwerkersverantwoordelijke geeft Verwerker hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens op grond van deze verwerkersovereenkomst, gebruik te maken van onderaannemers

(sub-verwerkers), met inachtneming van de daarvoor toepasselijke privacywetgeving. Verwerker zal Verwerkersverantwoordelijke op verzoek informeren welke sub-verwerkers hij inschakelt.

4.2 Indien Verwerker het voornemen heeft om nieuwe sub-verwerkers in te schakelen voor het verwerken

van persoonsgegevens, dan zal Verwerker Verwerkersverantwoordelijke, indien redelijkerwijs mogelijk,

hierover vooraf informeren.

4.3 Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat sub-verwerkers schriftelijk vergelijkbare plichten op zich nemen als tussen Verwerkersverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen.

 

Artikel 5. Doorgifte

5.1 Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte

(EER). Daarnaast mag Verwerker de persoonsgegevens doorgeven naar landen buiten de EER, mits aan

de daarvoor geldende wettelijke vereisten is voldaan.

5.2 Verwerker zal Verwerkersverantwoordelijke op diens verzoek melden naar welk land of welke landen de persoonsgegevens worden doorgegeven.

 

Artikel 6. Audit

6.1 Verwerkersverantwoordelijke heeft het recht om audits te laten uitvoeren door een onafhankelijke deskundige derde die aan geheimhouding is gebonden, ter controle van de naleving van de afspraken

uit deze verwerkersovereenkomst en alles wat daarmee direct verband houdt.

6.2 De audit vindt uitsluitend plaats nadat Verwerkersverantwoordelijke de bij Verwerker aanwezige

relevante rapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Verwerkersverantwoordelijke geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Verwerker aanwezige rapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven

over het naleven van deze verwerkersovereenkomst.

6.3 De door Verwerkersverantwoordelijke geïnitieerde audit vindt niet eerder dan vier weken na voorgaande aankondiging en maximaal eens per kalenderjaar plaats.

6.4 Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie ter beschikking stellen voor de audit.

6.5 De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in

overleg worden beoordeeld. Naar aanleiding daarvan zullen wijzigingen al dan niet

worden doorgevoerd door een van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.

6.6 Alle kosten van de audit, ook de door Verwerker gemaakte kosten, komen voor rekening van Verwerkersverantwoordelijke.

 

Artikel 7. Meldplicht

7.1 In het geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 33 van de

AVG, zal Verwerker de Verwerkersverantwoordelijke daarover binnen 48 uur informeren. Verwerker

spant zich naar beste kunnen in om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie volledig, correct en

accuraat is.

7.2 Indien wet- en/of regelgeving dit vereist zal Verwerker zijn medewerking verlenen aan het informeren

van de relevante autoriteiten en/of betrokkenen. Verwerkersverantwoordelijke beoordeelt zelf of hij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Verwerkingsverantwoordelijke

blijft de verantwoordelijke partij voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten.

7.3 De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede, voor

zover de informatie voorhanden is:

 1. i) wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
 2. ii) contactgegevens voor de opvolging van de melding;

iii) bij benadering: het aantal betrokkenen en registers van persoonsgegevens;

 1. iv) wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg;
 2. v) wat is de (voorgestelde) oplossing; en
 3. vi) wat de reeds ondernomen maatregelen zijn.

Artikel 8. Verzoeken van betrokkenen

8.1 In het geval dat een betrokkene een verzoek met betrekking tot zijn persoonsgegevens richt aan

Verwerker, zal Verwerker dit verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke en zal Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Indien voor het afhandelen van een

dergelijk verzoek de medewerking van Verwerker nodig is, zal Verwerker hier zijn redelijke medewerking

aan verlenen. De door Verwerker redelijkerwijs gemaakte of te maken kosten in verband met de voornoemde medewerking zullen door Verwerkingsverantwoordelijke worden vergoed.

 

Artikel 9. Geheimhouding

9.1 Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkersverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt

in het kader van deze verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden.

9.2 Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkersverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de

uitvoering van deze verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de

informatie aan een derde te verstrekken.

 

Artikel 10. Duur en beëindiging

10.1 Deze verwerkersovereenkomst komt tot stand door ondertekening van Partijen of goedkeuring via de website en zal voortduren voor de duur van de Overeenkomst en bij gebreke daarvan voor de duur van de (verdere) samenwerking.

10.2 Partijen verlenen hun volledige medewerking om, indien nodig, deze

verwerkersovereenkomst aan te passen en geschikt te maken voor eventuele nieuwe

of veranderde privacywetgeving.

10.3 Indien de Overeenkomst eindigt, eindigt deze verwerkersovereenkomst ook van rechtswege.

10.4 Voorafgaand aan het ten einde komen van de Overeenkomst, dan wel binnen 30 dagen na het

ten einde komen van de Overeenkomst, kan Verwerkingsverantwoordelijke met Verwerker nadere

afspraken maken over wat er moet gebeuren met de persoonsgegevens van Verantwoordelijk die

Verwerker eventueel nog onder zich heeft. Op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke zal

Verwerker de door haar verwerkte persoonsgegevens vernietigen of (in originele of kopievorm) terug

leveren aan Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker mag hiervoor kosten in rekening brengen bij Verwerkingsverantwoordelijke op basis van de gebruikelijke tarieven van Verwerker.

10.5 Indien Verwerkingsverantwoordelijke binnen 90 dagen na het ten einde komen van de

Hoofdovereenkomst niet heeft aangegeven nadere afspraken te willen maken met Verwerker over het

terug leveren of vernietigen van de persoonsgegevens, dan is Verwerker gerechtigd om de persoonsgegevens

te vernietigen vanaf de 91e dag nadat de Overeenkomst is geëindigd.

Ondertekend namens INTERSTELLAR SPORTS BV

 

G. Helms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­­